หจก.นันวาเซอร์วิสซัพพลาย

ราคา 29,000 บาท

คุณสมบัติ

ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 18 แผ่น/นาที (A4)
Copy-Print-Scan
ความละเอียด 600 x 600 dpi
ถาดบรรจุกระดาษ 300 แผ่น + ป้อนมือ 100 แผ่น
รับประกันอะไหล่และบริการ 1 ปี